Dimecres 16 Octubre 2019
Inici / Noticies / Ajuts al pagament del lloguer

Ajuts al pagament del lloguer

12/05/2017
Subvencions per al pagament de lloguer

Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social.

Data límit: 19-06-2017

Requisits:
1. Tenir la residència legal a Catalunya
2. Que la unitat de convivència tingui uns ingressos suficients per poder pagar el lloguer i que no sobrepassin els límits establerts a les bases de la convocatòria (vegeu la base 5). Per a més informació sobre el límit d'ingressos, podeu consultar el simulador publicat en aquest mateix tràmit o bé adreçar-vos a l'Oficina d'habitatge corresponent.
3. Ser titular d'un contracte de lloguer de l'habitatge que sigui el seu domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat.
4. No pagar un lloguer mensual superior a: 450€/mes
5. Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
6. Estar al corrent de pagament de les rendes de en el moment de presentar la sol·licitud.
7. Pagar el lloguer de l’habitatge per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per la persona administradora de la finca, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud.
8. No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
9. Complir les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social. (Es comprovarà d'ofici abans de la proposta de la resolució)
 
Més informació i sol·licitud aquest ENLLAÇ

A més us deixem un document per fer el càlcul orientatiu LIUC.  

També podreu trobar informació als Serveis Socials de Vidreres i/o Oficina habitatge del Consell Comarcal de la Selva